Kedoshim. Midrash Rabbah:

תני רבי חיא פרשה זו נאמרה בהקהל מפני שרב גופי תורה תלוין בה רבי לוי אמר מפני שעשרת הדברות כלולין בתוכה אנכי ה’ אלהיך וכתיב הכא אני ה’ אלהיכם לא יהיה לך וכתיב הכא ואלהי מסכה לא תעשו לכם לא תשא וכתיב הכא ולא תשבעו בשמי זכור את יום השבת וכתיב הכא את שבתתי תשמרו כבד את אביך ואת אמך וכתיב הכא איש אמו ואביו תיראו לא תרצח וכתיב הכא לא תעמד על דם רעך לא תנאף וכתיב הכא מות יומת הנאף והנאפת לא תגנב וכתיב הכא לא תגנבו לא תענה וכתיב הכא לא תלך רכיל לא תחמד וכתיב הכא ואהבת לרעך כמוך רבי יודן בשם רבי שמעון בן יוחאי אמר שלש פרשיות הכתיב לנו משה רבינו בתורה וכל אחת ואחת מהן יש בה מששים ששים מצוות ואלו הן פרשת פסחים ופרשת נזיקין ופרשת קדושים רבי לוי בשם רבי שילא דכפר תמרתא אמר משבעים שבעים

תני רבי חיא פרשה זו נאמרה בהקהל מפני שרב גופי תורה תלוין בה רבי לוי אמר מפני שעשרת הדברות כלולין בתוכה אנכי ה’ אלהיך וכתיב הכא אני ה’ אלהיכם לא יהיה לך וכתיב הכא ואלהי מסכה לא תעשו לכם לא תשא וכתיב הכא ולא תשבעו בשמי זכור את יום השבת וכתיב הכא את שבתתי תשמרו כבד את אביך ואת אמך וכתיב הכא איש אמו ואביו תיראו לא תרצח וכתיב הכא לא תעמד על דם רעך לא תנאף וכתיב הכא מות יומת הנאף והנאפת לא תגנב וכתיב הכא לא תגנבו לא תענה וכתיב הכא לא תלך רכיל לא תחמד וכתיב הכא ואהבת לרעך כמוך רבי יודן בשם רבי שמעון בן יוחאי אמר שלש פרשיות הכתיב לנו משה רבינו בתורה וכל אחת ואחת מהן יש בה מששים ששים מצוות ואלו הן פרשת פסחים ופרשת נזיקין ופרשת קדושים רבי לוי בשם רבי שילא דכפר תמרתא אמר משבעים שבעים

Idealogs Extension Icon