Tehillim 111

הללויה אודה יהוה בכל לבב בסוד ישרים ועדה גדלים מעשי יהוה דרושים לכל חפציהם הוד והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד זכר עשה לנפלאותיו חנון ורחום יהוה טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל פקודיו סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר פדות שלח לעמו צוה לעולם בריתו קדוש ונורא שמו ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמד לעד

הללויה אודה יהוה בכל לבב בסוד ישרים ועדה גדלים מעשי יהוה דרושים לכל חפציהם הוד והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד זכר עשה לנפלאותיו חנון ורחום יהוה טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל פקודיו סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר פדות שלח לעמו צוה לעולם בריתו קדוש ונורא שמו ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמד לעד

Idealogs Extension Icon